Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Wanneer u via hartjesboom.nl een product koopt dan gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST
2.1. De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door middel van het aanklikken van het  betreffende product op de kooppagina van www.hartjesboom.nl.
2.2. De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met hartjesboom.nl.
2.3. Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten  koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan.

ARTIKEL 3 BETALING PRIJS EN AFLEVERING
3.1. De prijs voor het product dient volledig te zijn betaald voordat het bestelde product aan de door u geïdentificeerde persoon wordt gestuurd door hartjesboom.nl. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website. Indien u via overschrijving betaalt dan dient u onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst het geld over te maken ten einde tijdige verzending mogelijk maken. De door u betaalde prijs is inclusief de kosten van verzending.
3.2. De prijs van het gekozen product komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van www.hartjesboom.nl.
3.3. Zodra de betaling binnen is bij hartjesboom.nl zal het product verzonden worden. Aflevering van het door u gekochte product zal plaatsvinden door PostNL of DHL op het door u aangegeven adres. Aflevering van het product zal in de regel op tijd geschieden. Hartjesboom.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging. Eventuele spoedzendingen kunnen in overleg, eventuele extra kosten die daar bij kunnen komen worden in rekening gebracht.
3.4. Indien het betreffende product niet meer leverbaar is, dan zal Hartjesboom.nl u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen om in overleg tot een passende oplossing te komen.

ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN BOMEN
4.1. De door u te kopen boom zal wanneer deze wordt verpakt voor verzending in een goede staat zijn zoals u deze bij een tuincentrum koopt.
4.2. De boom zal voor de verzending worden verpakt in een verpakking die speciaal ontworpen is voor het verzenden van planten/bomen. Hierdoor zal de boom gedurende de verzending in goede tot redelijke conditie blijven. Na het uitpakken dient de boom zo snel mogelijk geplant te worden. Zie voor planttips in de verpakking en op website www.hartjesboom.nl.
4.3. Hartjesboom.nl aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de boom dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de boom die door u is betaald.

ARTIKEL 5 ONTBINDING OVEREENKOMST
5.1. Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden. Tenzij de boom niet voldoet aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden  of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan hartjesboom.nl, PostNL of DHL. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met hartjesboom.nl. U dient daartoe de betreffende boom – voorzover mogelijk – alsmede een schriftelijke toelichting – waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan hartjesboom.nl. Hartjesboom.nl zal u dan zo spoedig mogelijk nader berichten.
5.2. Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingrecht is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die snel kunnen verouderen en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

ARTIKEL 6 PRIVACY
Hartjesboom.nl houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hartjesboom.nl zal uw e-mail gegevens alleen voor eigen gebruik bewaren en niet aan derden verstrekken. Tenzij u heeft aangegeven dat u van ons geen informatie wenst te ontvangen op het gebied van bomen dan wel andere gelijksoortige zaken, dan zal hartjesboom.nl uw gegevens verwijderen uit haar bestanden.

ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN
Hartjesboom.nl kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immers slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Hartjesboom.nl kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze algemene voorwaarden uit te oefenen.  

ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN
Voor eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met Hartjesboom.nl. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door Hartjesboom.nl

ARTIKEL 9 BEELDRECHTEN
Hartjesboom.nl behoudt zich het recht voor te weigeren ongepaste teksten of afbeeldingen uit te leveren. Hartjesboom.nl is niet aansprakelijk voor eventuele portretrechten die op het aangeleverde beeldmateriaal rusten.

KLANTENSERVICE
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een email sturen naar info@hartjesboom.nl of bellen naar +316 53652208